بشکه استوانه ای در باز
 1. لطفا مشخصات محصول مورد نظر خود را از فرم زیر انتخاب نمایید.
 2. استوانه ای در باز
 3. ظرفیت:
  ورودی نامعتبر
 4. ضخامت به میلیمتر (سر-بدنه- ته):
  ورودی نامعتبر
 5. ضخامت به میلیمتر (سر-بدنه- ته):
  ورودی نامعتبر
 6. وزن تقریبی:
  ورودی نامعتبر
 7. وزن تقریبی:
  ورودی نامعتبر
 8. وزن تقریبی:
  ورودی نامعتبر
 9. قطر (داخلی - خارجی ) :
  ورودی نامعتبر
 10. بلندی خارجی :
  ورودی نامعتبر
 11. بلندی خارجی :
  ورودی نامعتبر
 12. بلندی خارجی :
  ورودی نامعتبر
 13. استوانه ای درباز (گردن داخل) neck in
 14. ظرفیت:
  ورودی نامعتبر
 15. ضخامت به میلیمتر (سر-بدنه- ته):
  ورودی نامعتبر
 16. وزن تقریبی:
  ورودی نامعتبر
 17. قطر (داخلی - خارجی ) :
  ورودی نامعتبر
 18. بلندی خارجی :
  ورودی نامعتبر
 19.  
 1. نوع رنگ:
  ورودی نامعتبر
 2. رنگ زمینه:
  ورودی نامعتبر
 3. باند وسط:
  ورودی نامعتبر
 4. رنگ داخل:
  ورودی نامعتبر
 5. ورودی نامعتبر
 6. رنگ داخل:
  ورودی نامعتبر
 7. ورودی نامعتبر
 8. محل قرار گیری:
  ورودی نامعتبر
 9. تعداد مورد درخواست:
  ورودی نامعتبر
 10. نوع رنگ:
  ورودی نامعتبر
 11.  
 1. نوع خریدار:
  ورودی نامعتبر
 2. نام نام خانوادگی :
  ورودی نامعتبر
 3. شماره تماس:
  ورودی نامعتبر
 4. کد ملی:
  ورودی نامعتبر
 5. شماره فکس:
  ورودی نامعتبر
 6. کد پستی:
  ورودی نامعتبر
 7. آدرس:
  ورودی نامعتبر
 8. نام شرکت:
  ورودی نامعتبر
 9. شماره ثبت
  ورودی نامعتبر
 10. کد اقتصادی:
  ورودی نامعتبر
 11. کد شناسه ملی:
  ورودی نامعتبر
 12. کدپستی:
  ورودی نامعتبر
 13. تلفن:
  ورودی نامعتبر
 14. فکس:
  ورودی نامعتبر
 15. آدرس:
  ورودی نامعتبر
 16. پست الکترونیکی:
  ورودی نامعتبر
 17.  
 1. استوانه ای در باز:

  ضرفیت:

  .

  ضخامت به میلیمتر (سر-بدنه- ته):

  .

  وزن تقریبی:

  .

  قطر (داخلی - خارجی ) :

  .

  بلندی خارجی :

  .

  استوانه ای درباز (گردن داخل) neck in :

  ضرفیت:

  .

  ضخامت به میلیمتر (سر-بدنه- ته):

  .

  وزن تقریبی:

  .

  قطر (داخلی - خارجی ) :

  .

  بلندی خارجی :

  .

  نوع رنگ:

  .

  رنگ خارجی :

  .

  رنگ داخلی :

  .

  رنگ زمینه :

  .

  باند وسط :

  .

  لوگو :

  محل قرار گیری:

  .

  تعداد مورد درخواست:

  .

  نوع رنگ:

  .

  مشخصات خریدار:

  .

  نوع خریدار:

  .

  نام نام خانوادگی:

  .

  شماره تماس:

  .

  کد ملی:

  .

  فکس:

  .

  کد پستی:

  .

  آدرس:

  .

  نام شرکت:

  .

  شماره ثبت:

  .

  کد اقتصادی:

  .

  کد شناسه ملی:

  .

  کدپستی:

  .

  تلفن:

  .

  فکس:

  .

  آدرس:

  .

 2. لطفا کد را وارد نمایید.(*)
  لطفا کد را وارد نمایید.
  ورودی نامعتبر
 3. توضیحات:
  1.امکان تولید بشکه تک رنگ ، دورنگ ،بدون رنگ داخل و با رنگ داخل وجود دارد.
  2.نوع رنگ داخل : رنگ الکید ملامین کوره ای یا اپوکسی فنولیک با توجه به نیاز مشتری
  3.امکان چاپ آرم بدنه و سر بشکه وجود دارد که لازم است طرح آن در اختیار واحد فروش قرار گیرد.
  4.درب بشکه های درب باز حسب نیاز مشتری میتواند درپیچ دار باشد.
  5.رآل رنگ های روشن بیشتر برای باند وسط استفاده می شود.